Kaidan kasvu jatkui vuonna 2018

Kaita Finland jatkoi kasvuaan myös kolmannen toimintavuotensa ajan. Liikevaihdon kasvu oli viitisen prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Tulostavoitteiden näkökulmasta saavutimme melkein tavoitteena olleen kahden miljoonan euron liikevaihtorajan. Erityisesti ilahduttavaa oli Power Cloud -liiketoiminnan kasvu. Henkilöstön lukumäärän osalta kasvoimme maltillisesti ja uskomme tältä osin kasvun jatkuvan myös vuoden 2019 osalta.

Kaidan fokusalueita vuonna 2019 ovat perusliiketoiminnan kasvattamisen lisäksi uusien tuotteiden lanseeraaminen ja uusien teknologioiden implementointi.

Odotukset vuodelle 2019

Vuoden 2019 osalle Suomeen on ennustettu taantumaa. Trendi ei ole toivottava ja siksi taantuman sijaan uskon, että tulemme ensisijaisesti näkemään yritysten jakautumiseen voittajiin ja häviäjiin.

Voittajat tulevat niistä yrityksistä, jotka löytävät liiketoiminnassaan tekoälyn tuomat hyödyt ja osaavat integroida ne kannattavasti. Tämän saavuttaminen vaatii yrityksiltä panostusta henkilöstöön ja oikeantyyppiseen innovatiiviseen koulutukseen.

Onnea tuleville voittajille!

Pasi Louanto

Toimitusjohtaja

IBM i, miten valmistautua pilveen?

Pohdittaessa pilveen siirtymistä, on luultavasti järkevä aloittaa selvittämällä se maksaa. Lähtökohta on aina kuitenkin se, että palveluun siirtymiseen on oltava taloudellisesti järkevää.

Tarjousten antamista varten mahdollisten palveluntarjoajien on saatava tietää tiettyjä asioita ympäristöstäsi. Seuraavien kysymysten pohtiminen auttaa selvittämään pilveen siirtymisen järkevyyttä ja kustannuksia.

Miksi sitten kannattaa ylipäätään harkita siirtymistä pilveen?

 • Kaipaatko IBM i asiantuntijuutta, jota oman talon sisällä ei ole?
 • Haluaisitko helpon pääsyn uusiin teknologioihin?
 • Onko nykyinen laitteisto tullut elinkaarensa päähän?
 • Tarvitsetko tavan säilyttää käytöstä poistettua tietoa?
 • Ovatko nykyiset laitetilat vanhentuneet ja vaativat investointeja?

 

Ensimmäinen vaihe – mitä alustalta vaaditaan?

Ennen palveluntarjoajan etsimistä, kannattaa etukäteen selvittää joitakin perustietoja. Mahdolliset palveluntarjoajat haluavat olla avuliaita ja prosessi on helpompi ja nopeampi jos käytät hetken aikaa miettien, mitä uudelta palvelulta kaivataan.

Palveluntarjoajan resurssien kannalta olennaisia asioita ovat: tarvittava muistin määrä ja tallennustila, prosessorilta vaadittava suorituskyky ja corejen määrä. Muita olennaisia avainkysymyksiä ovat mm.: käyttäjien määrä, vaadittu kaistanleveys, tämän hetkinen työkuorma, onko käytössä ODBC/JBDC -tietokantayhteyksiä ja nykyisen laitteiston ohjelmistotaso.

Palveluntarjoajaa auttaa myös jos hän ymmärtää liiketoiminnan käytössä olevat sovellukset. Onko ohjelmistolla aktiivinen tuki?  Yksi tärkeimpiä kysymyksiä ohjelmistojen kannalta on, onko ohjelmistojen toimittajilta varmistettu mitä tapahtuu, kun ohjelmisto siirretään toisella sarjanumerolla olevalle alustalle?

Toinen vaihe – palveluntarjoajan valinta

Pilvipalvelujen tarjoajia on paljon. IBM i -alustaa osaavia palveluntarjoajia on kuitenkin verrattain vähän Suomessa. Kuka sitten on oikea palveluntarjoaja meille? Riippuu siitä, mitä etsitään mutta hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi etsitäänkö:

 • Alhaisinta hintaa?
 • Vahvaa IBM i -osaamista?
 • Sujuvaa yhteistyötä?
 • Toimialan tuntemusta?
 • Sovellustason osaamista?
 • Selkeää ymmärrystä liiketoiminnan tarpeista?
 • Jatkuvuutta?
 • Vanhojen teknologioiden tuntemusta?

 

Näitä kysymyksiä pohtiessa, saa luultavasti käsityksen siitä, mitä halutaan kysyä tulevalta palveluntarjoajalta selvitettäessä heidän kykyään tukea sinua.

Palveluntarjoajan teknisen osaamisen ja sen jatkuvuuden arvioiminen voi olla hankalaa. Seuraavat kysymykset auttavat ymmärtämään paremmin osaamisen tasoa:

 • Miten monta IBM i -asiantuntijaa palveluntarjoajalla on?
 • Miten pitkään kyseiset asiantuntijat ovat toimineet tehtävässään kyseisellä palveluntarjoajalla?
 • Mitä sertifiointeja asiantuntijoilla on?
 • Onko palvelua mahdollista testata riittävän pitkä aika enne päätöksen tekemistä?
 • Onko palveluntarjoajalla näyttää referenssejä vastaavanlaisista toteutuksista?

 

Toivottavasti näiden asioiden pohtiminen auttaa jäsentämään ajatusta siitä, onko pilveen siirtyminen oikea ratkaisu juuri teille. Ja jos näin on, ne pystyvät mahdollisesti myös auttamaan oikean palveluntarjoajan valinnassa.

IBM PowerVM, POWER9 & Power Cloud: avaimet joustavuuteen ja menestykseen

Viime vuosien aikana olemme nähneet useita merkittäviä julkistuksia IBM Power -laitealustoille. Yksi merkittävimmistä kehitysaskeleista on ollut PowerVM -virtuaalialustan kehitys. PowerVM tunnettiin aiemmin nimellä Advanced Power Virtualization (APV). PowerVM-virtualisointi mahdollistaa kriittisten tuotantoympäristöjen (ERP) kasvattamisen ja pienentämisen sekä tehokkaan konsolidoinnin mahdollisimman pieneen määrään fyysisiä palvelimia. Näin muutokset liiketoiminnan vaatimuksissa eivät johda uusien laitteistojen hankintaan, vaan kapasiteettia voi säätää tarpeen mukaan palvelimen sisällä.

Toinen tärkeä julkistus nähtiin viime syksyn ja tämän kevään aikana, kun IBM julkisti uusia POWER9 tuoteperheen palvelimia. Uusien POWER9-laitteiden myötä kustannustehokkuus on parantunut ja laitteisiin on saatu entistä parempi hinta-suorituskykysuhde. Jo edellisen sukupolven POWER8-palvelimen suorittimet ovat huomattavasti tehokkaampia, kuin kilpailijalla tänä päivänä. Uusi sukupolvi, POWER9, tuo vielä lähes 25% lisää tehoa.

POWER9 tuoteperheen mukana julkistettiin myös uudet PowerAI tekoälylaskentaan optimoidut laitteistot. Näiden laitteistojen ydin kasvaneen laskentatehon ohella on Nvidia GPU (graphic processing unit), joka tukee kasvavia laskentatehovaatimuksia. Ensimmäiset PowerAI laitteet on jo Suomessakin toimitettu asiakkaille.

Kaita Finland yhdistää kaikki nämä johtavan teknologian osa-alueet joustavaksi palveluksi. Pystymme tarjoamaan uusimmalla teknologialla varustettuja ratkaisuja, kuten PowerVM, Power9 ja PowerAI, laitemyynnin ohella kustannustehokkaasti myös omasta Power Cloudista.

 

VIDEO: POWER9 the new business opportunities, Stefanie Chiras, Vice President, IBM Cognitive Systems.

 

 

 

EU:n tietosuoja-asetus tulee. Miten valmistautua?

 

EU:n tietosuoja-asetus GDPR tulee muuttamaan tietosuojakäytäntöjä ja korvaamaan nykyisen henkilötietolain. Asetus tuo mukanaan muutoksia yritysten toimintatapoihin astuessaan voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen keväällä 2018.

Tietosuojan ja -turvan saattaminen uuden asetuksen edellyttämälle tasolle ei ole pieni muutos mutta se koskee aivan jokaista yritystä, joka käsittelee henkilötietoja. Hyvin hoidettu ja myös dokumentoitu tietosuoja ja tietoturva tulee jatkossa olemaan paitsi lainsäädännön velvoitteiden täyttämistä myös todellinen kilpailuetu.

Asetus perustuu pitkälti tilivelvollisuuteen. Selkein yrityksiä koskeva muutos on se että pelkkä sääntöjen noudattaminen ei enää riitä. Uusi asetus velvoittaa osoittamaan ja todistamaan, että tietosuojasäännökset on huomioitu. Tulevaisuudessa ei siis enää riitä, että rekisterinpitäjä vain noudattaa lakia, vaan se on kysyttäessä pystyttävä myös todistamaan. Tämä edellyttää organisaatiolta riskilähtöistä, ennakoivaa suuunnittelua, prosesseja, dokumentointia sekä ennen kaikkea toimivaa tietoturvaa.

Asetus tuo mukanaan myös ilmoitusvelvollisuuden henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista. Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoonsa tulleesta tietoturvaloukkauksesta viranomaisille 72 tunnin kuluessa tapahtuneesta. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyille, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Myös kansalaisten oikeudet lisääntyvät. Tulevaisuudessa jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa palveluntarjoajalta toiselle.

Asetuksen laiminlyöminen on myös liiketoiminnallinen riski: sekä hallinnolliset että rahalliset seuraamukset ovat suuret. Asetus antaa viranomaiselle mahdolisuuden määrätä sakkomaksu yrityksille, jotka eivät noudata määräyksiä. Sakon määrä voi olla jopa 4% globaalista liikevaihdosta. Myös maineriski on todellinen.

Näiden ja muiden asetuksessa määriteltyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen vaatii lukuisissa yrityksissä muutoksia ja uudenlaista suhtautumista niin toimintatapoihin kuin tietojärjestelmiinkin. Isommissa hankkeissa on syytä varautua muutoksiin jo nyt, sillä niiden edellyttämien ominaisuuksien hankkiminen jälkikäteen on huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa.

Asiakkailta tulevien yhteydenottojen määrä saattaa vielä yllättää monen asiakaspalvelun. Miten ja kuinka nopeasti kaikki asiakkaan tai työntekijän henkilötiedot saadaan toimitettua hänelle, kun hän haluaa tarkastaa ne?

Aloita suunnittelu nyt: vinkkejä valmistautumiseen

 

1. Käy läpi prosessit ja rakenna yritykselle kattava tiedonhallintamalli.

Ensimmäisenä kannattaa selvittää mitä tietoja on kerätty ja miten niitä käsitellään, miksi niitä kerätään, kuka niitä käsittelee, mitä sovelluksia käytetään, mistä tietoa tulee ja minne sitä luovutetaan.

 • Mitä tietoja on kerätty?
 • Miten niitä käsitellään?
 • Miten on määritelty, ketkä pääsevät tietoihin käsiksi?
 • Mikä on peruste, jolla käsittelette mitäkin henkilötietoja?
 • Missä kaikkialla yrityksenne henkilötietoja säilytetään?
 • Miten tietojen käsittelystä informoidaan asiakkaita ja työntekijöitä?
 • Koska tietoja poistetaan ja saadaanko ne oikeasti poistettua järjestelmistä?

 

Jotta yritys voisi vastata EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin, sen täytyy tietää hallussaan olevien henkilötietojen alkuperä, tietojen oikeellisuus sekä sovellukset, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään.

Tietosuoja on pidettävä johdon agendalla. Yritysjohdon ymmärrys asian tärkeydestä, tuki ja riittävien resurssien varmistaminen ovat avainasemassa, jotta tietosuoja-asetuksen vaatimukset saadaan onnistuneesti toteutettua. Vastuu tietosuoja- ja tietoturva-asioista on ylimmällä johdolla.

2. Tarkista sopimukset

Oletteko käyneet jo läpi ulkoistamissopimuksenne ja alkaneet neuvotella niihin tietosuoja-asetuksen edellyttämiä asioita?

Tietoa kannattaa tarkastella sen elinkaaren näkökulmasta: syntyä, käsittelyä, arkistointia ja siirtämistä eteenpäin. Osallistuuko tiedon käsittelyyn mahdollisesti kolmas osapuoli? Jos näin on, yrityksen on varmistettava että tietojen säilytystä ja käyttöä koskevat sopimukset ovat kunnossa.

Myös ulkoistamissopimukset tulevat kuulumaan asetuksen piiriin. Jos henkilötietoja on pilvipalveluissa tai palveluntuottajalla, on sopimukset saatava vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Erityisesti pilvipalveluiden suhteen on otettava huomioon määräykset, joka koskevat tietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle.

3. Varaudu ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista

Onko yrityksessänne suunniteltu prosessi, jolla ilmoitetaan tietoturvaloukkauksista?

Aikaa on 72 tuntia. Tästä syystä prosessi pitää olla valmiina. Se on järkevää luoda yhteistyössä lakiasioiden, tietohallinnon, liiketoiminnan ja viestinnän kanssa.

Olemme IBM:n vuoden 2017 Cognitive Platform -kumppani. Hyvä Me!

 

 

IBM:n Business Partnerit kohtasivat vuoden isossa kumppanitapahtumassa 27.3.2018.

Tilaisuudessa palkittiin IBM:n vuoden 2017 ansioituneimmat kumppanit. Myös Kaita nousi lavalle noutamaan palkintonsa. Olemme vuoden 2017 Cognitive Platform -kumppani. Hieno kunnia, kiitos! Tähän on tultu kovalla työllä, eikä se olisi onnistunut ilman kumppaneitamme, asiakkaitamme ja hienoa henkilökuntaamme.

Kognitiivinen aikakausi on täällä. Uuden ajan järjestelmät oppivat, päättelevät ja tukevat päätöksentekoa vuorovaikutuksen kautta. Parhaiten ne pystyvät auttamaan tilanteissa, joissa päätöksiä pitää tehdä suurten tietomassojen pohjalta. Oikeat työkalut auttavat toimimaan nopeammin ja tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Datamäärät kasvavat valtavasti ja jotta voimme hyödyntää siellä piilevän arvokkaan tiedon ja sen tuomat mahdollisuudet tarvitaan kognitiivisia järjestelmiä.

Kehityksen on mahdollistanut laitteistojen suurempi laskentateho ja kyky kerätä ja hallinnoida tietoa. Kognitiivisella aikakaudella ovat olenaisessa osassa tehokkaat ja monipuoliset ratkaisut. Esimerkiksi Power-perheen uusin tulokas, Power9-palvelin, on suunniteltu AI edellä. Se tarjoaa ennennäkemätöntä suorituskykyä tämän ja huomisen päivän tehoa vaativille sovelluksille.

Olemme siirtymässä mielenkiintoiseen aikakauteen – miten pystymme hyötymään sen tarjoamista mahdollisuuksista, on kiinni itsestämme.

 

 

Vahva kasvun vuosi

 

Vuosi 2017 oli kasvun aikaa monille yrityksille, samoin Kaita Finlandille.

Viime vuonna panostimme vahvasti perusliiketoimintojemme rakentamiseen sekä yrityksen tunnettavuuteen. Rekrytoimme uusia osaajia ja kasvatimme omaa osaamistamme mm. sertifioinnein. Saimme useita uusia asiakkaita jo vanhojen hyvien rinnalle. Useissa tapauksissa myös yhteistyö päämiesten ja kumppanien kanssa oli ratkaisevaa. Edellä mainittujen asioiden johdosta viime vuoden liikevaihtomme oli n. 2 miljoonaa euroa ja tulos positiivinen.

 

Vuosi 2018 tulee olemaan markkinoilla muutosten aikaa.

Konesaliliiketoiminnan osalta yritysostot jatkuvat ja suuret toimijat fuusioivat pieniä itseensä. Toivottavasti joku suomalainen toimija selviää tässä pelissä itsenäisenä. Oman lisänsä markkinoille tulee tuomaan myös eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR, jonka varsinaiset vaikutukset näemme vasta tulevina vuosina, kun käytännöt vakiintuvat.
Meille vuosi 2018 tulee olemaan maltillisen kasvun ja uusien tuotteiden julkaisun aikaa. Uskomme itse vahvasti siihen, että suurten kansainvälisten toimijoiden lisäksi markkinoilla tarvitaan pienempiä erikoisosaamista omaavia palvelutoimittajia.

 

Terveisin,

Pasi Louanto