Tietosuojalauseke

Olemme sitoutuneet suojaamaan palvelujemme käyttäjien yksityisyyttä ja noudatamme toiminnassamme tietosuojalainsääsäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tuottaa palveluita. Oheisessa tietosuojalausekkeessa kerromme henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevista käytännöistä.

Rekisterinpitäjä

Kaita Finland Oy
Hiomotie 32, 00380 Helsinki
+358 10 583 8650

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: info@kaita.fi.

 Rekisterin nimi

Kaita Finland Oy Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen; laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen; mainonnan kohdentaminen; palveluita koskeva analysointi ja tilastointi; asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta; rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Asiakassuhteen aikana käsittelemme henkilötietoja myös asiakaspalautteiden ja tukipyyntöjen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

  1. Etu- ja sukunimi.
  2. Yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet).
  3. Yritystä tai yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa, tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot.
  4. Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, ml. maksukorttitiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
  5. Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot, sekä rekisteröidyn lupa, tai muu suostumus, tai kielto markkinointitoimenpiteille.

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina emmekä luovuta niitä yleisesti emmekä myy tai vuokraa tietoja markkinointitarkoituksiin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).